Zonneweide Larendeel zal met 37MW zorgen voor duurzame stroom voor ruim 12.000 woningen in het land van Maas en Waal.

Zonneweide Larendeel levert straks met ruim 37MW aan zonnestroom een belangrijke bijdrage aan een duurzaam land van Maas en Waal. Zeker 12.000 woningen kunnen door het park van lokaal opgewekte groene stroom worden voorzien. Ook biedt de zonneweide ruimte voor natuur. Zonneweide Larendeel wordt in 2023 gebouwd.

Gemeentedoelen
De gemeente Druten wil dat in 2040 alle energie die in de gemeente nodig is duurzaam wordt opgewekt. Om dit te bereiken zet de gemeente sterk in op zonne-energie. Het doel is om in 2023 tenminste netto vijftig hectare aan zonnevelden op land te hebben gerealiseerd.

Energie en natuur
Zonneweide Larendeel helpt om de lokale duurzame doelen te bereiken. De zonneweide komt ten zuiden van de Maas en Waalweg, ter hoogte van Afferden en is een zonnepark van zo'n 24 hectare. Gemeente Druten heeft op 29 september 2021 de omgevingsvergunning verstrekt aan de initiatiefnemers. Deze vergunning is nodig om het project te mogen bouwen. Het landschappelijk inrichtingsplan is samen met mensen uit de omgeving ontwikkeld. In het ontwerp is, naast de zonnepanelen, volop plek voor natuur. Planten en dieren krijgen de ruimte. Ook is rekening gehouden met wandelaars en natuurliefhebbers.

Lokaal initiatief
De initiatiefnemers van Zonneweide Larendeel zijn de grondeigenaren Marc Verbruggen en Harry en Tonny van der Stroom uit Afferden en Green Trust, een consultancybedrijf dat is gespecialiseerd in de ontwikkeling van zon- en windenergie uit Oosterbeek. In de aanloop van het project heeft ook Gebiedscoöperatie Vitaal Druten een belangrijke rol gespeeld. Vitaal Druten wilde in eerste instantie mede-eigenaar worden van de zonneweide, maar het bleek niet haalbaar voor de coöperatie om in te stappen. Nu wordt onderzocht welke vorm van participatie het beste zal passen na oplevering van de zonneweide.

Planning
Als alles volgens plan loopt, start de bouw van de zonneweide begin 2024. Het zonnepark kan dan in juni van dat jaar zonnestroom gaan leveren. Tot die tijd wordt gewerkt aan alles dat nodig is om het project voor elkaar te krijgen, zoals het vinden van een geschikte zonnepanelenleverancier, stroomafname, de financiering van het project en de aansluiting op het elektriciteitsnetwerk.

Doe mee!

Het is de bedoeling dat de omgeving voordeel heeft van Zonneweide Larendeel. Zo komt er bijvoorbeeld een zonneweidefonds. Ook was Gebiedscoöperatie Vitaal Druten nauw betrokken bij de ontwikkeling van het park. U kunt lid worden van de gebiedscoöperatie en zo op de hoogte blijven over mogelijke participaties in de zonneweide. Ook kunt u straks – als de zonneweide klaar is - op andere manieren financieel participeren. Via deze website houden we u op de hoogte van de mogelijkheden.

Landschappelijke inrichting

Zonneweide Larendeel wordt zo gemaakt, dat het goed past in de omgeving. Rondom het park komen knotwilgen en hagen. De openheid van het landschap wordt daarmee zo min mogelijk aangetast. Langs de sloot komt een natuurvriendelijke oever waar planten en dieren die in het gebied leven zich thuis voelen. Het vee kan, net als altijd, in de wei nabij het zonnepark blijven grazen.  

Mensen uit de buurt hebben in bijeenkomsten meegedacht over het ontwerp van de zonneweide. De ideeën zijn door landschapsarchitect Arda van Helsdingen gebruikt om tot een mooi ontwerp te komen, dat recht doet aan het rivierenlandschap. In dit verslag leest u wat met de voorstellen van de buurt is gedaan. Bekijk hier het definitieve landschapsontwerp en een toelichting op het ontwerp. 

Bekijk alle visualisaties

Financiële participatie

Vanuit het zonnepark wordt een Zonneweidefonds opgericht. Vanaf het moment dat de zonneweide energie opwekt gaat vijftien jaar lang een bijdrage van €0,25 per opgewekte MWh in het fonds. In totaal komt dat neer op een bedrag van zo’n €138.000, oftewel €9.200 per jaar. Het fonds is bedoeld voor initiatieven in de directe omgeving. Het zal beheerd worden door mensen uit de gemeente Druten; via een bestaande of nog op te richten organisatie. 

Daarnaast is het plan dat inwoners uit de gemeente Druten financieel kunnen meedoen in het project. Dat kan op diverse manieren worden geregeld. Bijvoorbeeld door een obligatielening. Na de bouw van het zonnepark worden de vormen uitgewerkt. Zodra meer bekend is leest u dat op deze website. 

In de voorbereidende fase van het project heeft Gebiedscoöperatie Vitaal Druten met haar leden de mogelijkheden onderzocht om (voor vijftig procent) eigenaar te worden van Zonneweide Larendeel. Voor de coöperatie bleek het niet mogelijk om in te stappen, mede door de onzekerheden en risico’s die dit met zich meebrengt. Als het zonnepark klaar is, zal opnieuw bekeken worden wat de gewenste vorm van participatie is, zowel voor Vitaal Druten als andere lokale partijen.  

Samenwerking

De grondeigenaren Marc Verbruggen (melkveehouder) en Harry en Tonny van der Stroom uit Druten en Green Trust werken samen om dit project te ontwikkelen. 

Informeren en meedoen

Om u op de hoogte te houden organiseren we op belangrijke momenten informatiebijeenkomsten. U kunt zich ook aanmelden voor onze nieuwsbrief. Op deze website kunt u natuurlijk ook alle ontwikkelingen rondom Zonneweide Larendeel volgen.