Veelgestelde vragen

Algemeen

Wie zijn de initiatiefnemers van de zonneweide?

De initiatiefnemers van Zonneweide Larendeel zijn lokale grondeigenaren melkveehouder Marc Verbruggen en Harry en Tonny van der Stroom (verenigd in Energiebedrijf Larendeel Afferden), Green Trust, een specialist in de ontwikkeling van zon- en windenergie en coöperatie Vitaal Druten zodat de lasten en de lusten lokaal verankerd zijn. In samenwerking met Wiek-II zal Zonneweide Larendeel elektriciteit leveren voor leden van lokale energiecoöperaties en de gemeentelijke organisatie van Druten zelf.

Waar ligt Zonneweide Larendeel precies?

Zie hieronder een kaartje met de beoogde locatie van Zonneweide Larendeel (circa 26 ha) ten zuiden van de Maas en Waalweg ter hoogte van Afferden.

Past de zonneweide in het beleid van de gemeente Druten?

De Gemeente Druten wil dat in 2040 alle in de gemeente benodigde energie duurzaam wordt opgewekt in de gemeente. Zij heeft daarvoor randvoorwaarden en aandachtspunten geformuleerd in de beleidsvisie “Visie op Zonne-energie”. Aan de hand daarvan is een leidraad ontwikkeld om passende initiatieven voor zonneparken te selecteren. Zonneweide Larendeel is in juli uitgekozen als een van de kansrijke initiatieven in de gemeente. Het is de bedoeling dat in het eerste kwartaal van 2021 de vergunningaanvraag wordt gedaan..

Als ik meer wil weten, waar kan ik dan terecht?

Als u vragen heeft, kunt u contact opnemen met Geert van Bergen van Vitaal Druten via 06 43916611 en vitaaldruten@gmail.com, of Annet Boessenkool van Green Trust via 06 304 83 581 en annet.boessenkool@greentrust.nl.

Locatie & vergunningprocedure

Waarom is dit een goede locatie?

De locatie voor Zonneweide Larendeel is om verschillende redenen geschikt
bevonden voor een zonneweide. Het voldoet aan de door de raad
vastgestelde visie op zonne-energie Druten Wijchen en de door het college
vastgestelde selectieleidraad. De locatie ligt langs en bij bestaande
infrastructuur zoals de hoogspanningslijn en autoweg N322. Het wordt
momenteel agrarisch gebruikt door een veehouder. De locatie leent zich
goed voor een dubbelfunctie van de zonneweide met agrarisch gebruik en
ecologie. De inrichting van het zonnepark zal bijdragen aan de
verbindingszone met de nabijgelegen groene ontwikkelingszone zodat
ecologie op deze locatie juist verstrekt kan worden met het zonnepark.

Waarom is deze locatie door de gemeente Druten uitgekozen uit de andere initiatieven?

Er zijn de afgelopen jaren veel plannen bij de gemeente Druten binnengekomen voor
zowel wind- als zonne-energie. Deze plannen bevonden zich in verschillende
stadia van haalbaarheid en ontwikkeling. De gemeente Druten heeft
windenergie uitgesloten en in mei 2020 initiatieven voor zonne-energie
gevraagd om deel te nemen aan de Tenderprocedure voor zonne-energie
Druten. Initiatiefnemers konden hun plannen indienen via Tenderned zodat
de beste initiatieven geselecteerd konden worden door een ambtelijke
beoordelingscommissie bestaande uit vier ambtenaren. Zij beoordeelden alle
plannen op gebied van omgevingsdialoog, landschappelijke analyse,
levenscyclusplan en op gebied van draagvlak & participatie. Uiteindelijk zijn
er negen plannen ingediend en beoordeeld. Uit deze beoordeling zijn twee
plannen geselecteerd: Zonneweide Larendeel en zonneweide Zevent.

Worden er ook windturbines gebouwd op deze locatie?

Initieel waren windturbines onderdeel van het plan. De Drutense
gemeenteraad heeft echter uitgesproken niet mee te willen werken aan de
realisatie van windturbines in de gemeente. De raad zet in op zon. Daarom is
dit initiatief omgebouwd naar een Zonneweide.

Wat is de kans dat er in de toekomst windturbines op deze locaties worden gebouwd?

Op dit moment heeft de Drutense gemeenteraad windturbines uitgesloten.
Mocht in de toekomst de provincie of de gemeente alsnog besluiten om de
optie windenergie in de gemeente Druten te onderzoeken, dan zal in een
gebiedsproces bekeken worden waar en hoe windenergie het beste ingepast kan worden binnen de gemeente Druten.

Landschappelijke inpassing

Ten zuiden van het loopt het boerenwandelpad op een verhoging/dijk (bij Hoeksche Leigraaf/wetering). Dit pad wordt graag gebruikt door wandelaars en natuurliefhebbers. Hoe wordt het zonnepark landschappelijk ingepast?

Bij de Broekse Leigraaf zijn natuurlijke oevers voorzien met bijvoorbeeld rietkragen of enige beplanting. Er is in het ontwerp een informatiebord opgenomen waar wandelaars en natuurliefhebbers meer kunnen lezen over ecologie in combinatie met het zonnepark. In de klankbordsessie over landschap zullen verdere mogelijkheden hiervoor besproken worden.

Is er al een natuurbeheerplan opgesteld?

Bij het Definitief Ontwerp voor de zonneweide zal ook een beheervisie worden opgesteld. Dit zal onderdeel vormen van de vergunningaanvraag.

Hoeveel ha natuur en landschap wordt er binnen het projectgebied van in totaal 50 ha aangelegd en wordt dit ook bestemd als natuur in het bestemmingsplan?

Rondom het zonnepark worden stroken aangelegd met beplanting (bijv meidoornhagen). Tussen de zonnepanelen zijn stroken voorzien van bloemrijk grasland en ok natuurvriendelijke oevers maken onderdeel uit van het zonnepark. Het overige deel zal agrarisch gebruikt blijven worden zoals ook nu het geval is.

De landschappelijke inpassing zal niet als natuur bestemd worden, wel zal dit onderdeel uitmaken van de vergunning van het zonnepark.

Bewoners van de Molenhoek Horssen (zuidkant): in hoeverre kunnen deze mensen last krijgen van schittering van de zon?

De werking van zonnepanelen is gebaseerd op het opvangen van (zon)licht. Reflectie van zonlicht is nadelig voor het rendement en wordt dus ook om die reden zoveel mogelijk voorkomen. Om schittering te verminderen wordt er op de panelen gewerkt met een coating. Het glas wordt gezandstraald en is daardoor anti-reflectief. Dit vermindert reflectie en verhoogt de opbrengst.

Dit neemt niet weg dat er enige sprake van reflectie / schittering aanwezig zal zijn. Dit kan beperkt worden door de toepassing van de landschappelijke inpassing langs de Broekse Leigraaf aan de zuidkant van de zonneweide. In veel situaties is de directe, natuurlijke zonnestraling van de lage zon groter dan de reflectie-impact van het geplande zonnepark, en wordt de hinder van de reflectie overstemd door, of gaat op in, de hinder van de directe zonnestraling. Het reflectieonderzoek dat is uitgevoerd geeft hierover meer inzicht. De resultaten van het reflectieonderzoek staan in de terugkoppeling aan de klankbordsessie

Kan ik nog meedenken over de landschappelijke inpassing?

De omgeving heeft eind december 2020 via diverse gesprekken en een klankbordsessie input kunnen geven op het landschappelijk ontwerp. Het definitieve ontwerp was eind februari gereed en is teruggekoppeld aan de klankbordgroep.

Elektriciteitsnet

Heeft de gemeente in beeld hoeveel bestaande daken geschikt zijn voor zonnepanelen. En wordt er bij nieuwe vergunningen eisen gesteld zo dat er gebouwd wordt zo dat de constructie sterk genoeg is voor zonnepanelen. Hoe zit het in de zomer met pieklevering wie krijg er voorrang als het net overbelast wordt.

De regionale netbeheerder Liander regelt het transport op het laag- en middenspanningsnet. Zij sluiten alleen klanten aan als het net dat aan kan, ook tijdens pieklevering. Op dit moment is er nog voldoende capaciteit om zonneweide Larendeel aan te sluiten op het huidige onderstation bij Druten. Voor toekomstige ontwikkelingen plant Liander een uitbereiding van dit station.

Door alle zonnepanelen bestaat het risico dat er meer energie opgewekt wordt, dan dat het net dit kan verwerken. Hoe gaan jullie daarmee om?

Zie antwoord op de vraag hierboven.

Participeren en meedoen

In de routekaart naar energieneutraal Druten in 2040, komt het volgende punt naar voren: Faire vergoeding voor omgeving: hoe willen de initiatiefnemers dit waarborgen?

Via de gebiedscoöperatie Druten is de helft van het project in handen van lokale eigenaars. Alle inwoners van Druten kunnen lid worden van de coöperatie. De omgeving kan via de coöperatie participeren. Bijvoorbeeld door een obligatielening met gunstige rente. Daarnaast wordt er een Zonneweidefonds opgericht. Dat betekent dat er gedurende de SDE-periode (15 jaar) een bijdrage van €0,25 per MWh gestort wordt. Bij elkaar is dat zo’n €106.000,- in totaal of zo’n €7.125,- per jaar. Dit geld wordt beheerd door een lokale (mogelijk nog op te richten) organisatie.

Wat verstaan jullie onder financieel participeren?

Financieel participeren kan bijvoorbeeld in de vorm van het verstrekken van obligatieleningen of in de vorm van eigenaarschap (bijvoorbeeld zondelen). De vorm van financiële participatie is van invloed op het risicoprofiel. De gebiedscoöperatie Vitaal Druten zal met haar leden onderzoeken welke vorm van financiële participatie bij Zonneweide Larendeel gewenst is.

Wat is het verwachte rendement? Waarom 50% aandeel voor Vitaal Druten in dit project?

Het is nu te vroeg om het verwachte rendement te kunnen bepalen. Dit is onder meer afhankelijk van de kosten voor de bouw en zonnepanelen en de hoogte van de SDE-subsidie. Uiteraard zal hierover meer gecommuniceerd worden als de participatievorm wordt uitgewerkt en uitgegeven. We willen dat alle inwoners van Druten mede-eigenaar kunnen worden van de zonneweide. Een samenwerking tussen een lokale gebiedscoöperatie, lokale ondernemers en een ervaren marktpartij op het gebied van (veelal complexe en risicovolle) duurzame energieprojecten zien wij als een goede samenwerkingsvorm. Dit is tevens in lijn met de ambities van het Klimaatakkoord.

Wat is het voordeel om nu al lid te worden van de gebiedscoöperatie Vitaal Druten?

Als lid van Vitaal Druten heeft u een stem in de koers van de gebiedscoöperatie. Wij streven ernaar om de energietransitie in goede banen te leiden zodat onze gemeente nog steeds en prettige leefomgeving is voor alle inwoners.

Daarnaast heeft u een stem om mee te praten over de vorm van financiële participatie. We kijken met de leden welke participatievorm gewenst is en u kunt zich hier dan ook als eerste voor inschrijven. Kijk voor meer informatie over Vitaal Druten op www.vitaaldruten.nl.